Kezdőoldal Hírek Friss hírek Erdőről, erőből?
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Erdőről, erőből?
2008. december 15. hétfő, 10:10
erd
A Kormány T/6934 számon beterjesztette az Országgylés elé Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tervezetét. Az alábbi állásfoglaláshoz a Kötháló is csatlakozott.

 


Alulírott, környezet és természetvédő civil szervezetek az elkészítés hiányosságai és a tervezet tartamával kapcsolatos szakmai és társadalmi egyetértés hiánya miatt, kérjük az Országgyűlést, hogy utasítsa a Kormányt az elterjesztés visszavonására és koncepcionális szint átdolgozására.

Véleményünk szerint a tervezet olyan mértékben csökkenti a hatósági jogköröket és liberalizálja az erdőgazdálkodás szabályait, amelyek az erdővagyon védelmét és a természeti értékek megőrzését veszélyeztetik.

Különösen a védett erdők jövőjét látjuk veszélyeztetettnek azáltal, hogy a természetvédelmi hatóság jogköre csökkent, ami nemzetközi jogharmonizációs problémát is felvet.

Az adminisztratív kötelezettségek és a hatóságok beavatkozási lehetőségeinek csökkenését nem ellensúlyozzák határozottabb törvényi elírások. Mértékadó tudományos és szakmai körök szerint is, az erdőgazdálkodás szabályait a tervezettnél jóval differenciáltabban kellene megállapítani, az erdők ökológiai értéke, természetessége és a társadalom életében betöltött funkcióinak fontossága szerint. Bár ennek keretei előremutató módon megjelennek a törvényben, határozottabb garanciákra lenne szükség az erdők természetességének javítása és a közcélok érvényesítése érdekében.

Az erdőtörvény Országgyűlés elé terjesztett változata egyáltalán nem foglalkozik az Európai Uniós tagsággal járó természetvédelmi kötelezettségekkel. Az EU védettséget élvez (Natura 2000) erdőrészletek esetében Magyarországnak biztosítania kell a védettséget élvez fajok és élhelyek hosszú távú fennmaradását. Az erdőtörvény nem tartalmaz ezen természeti értékek megőrzésére vonatkozó megfelel elírásokat és garanciákat. Az Európai Bizottság közleménye szerint az élőhely-védelmi irányelvet átültet magyar jogalkotás nem megfelel, különösen az erdőket illetően mutatkoznak jelents hiányosságok. A bizottság szerint az új erdőgazdálkodási terveket a Natura 2000 vonatkozású hatásvizsgálati eljárásnak kellene alávetni, illetve ezt törvényben elírni. Ezt azonban a törvénytervezet nem teszi.

A törvénytervezet egyoldalú abból a szempontból, hogy túlzott mértékben védi az erdőgazdálkodók jogait, és rövid távú egyéni érdekeit, de a társadalom többi tagjának szinte semmilyen jogot nem biztosít. Így olyan alkotmányos jog érvényesülését sem, mint az egészséges környezethez való jog. Nem ad semmilyen törvényi garanciát azoknak a társadalmi csoportoknak, akik az erdőkkel kapcsolatos közérdek funkciókat (természetvédelem, egészség, oktatás, szabadidő, turizmus) használják. Nem szavatolja, e társadalmi csoportok képviselőinek, hogy jogaik tartós érvényesítése érdekében beavatkozhassanak az erdőügyek alakításába. A törvény nem biztosítja a társadalmi részvétel lehetőségét a szakigazgatási eljárásokban sem.

A törvény készíti és elterjeszti továbbra is egy szűk szakma belügyének tekintik az erdők ügyét, nem ismerték fel, hogy az erdő, szemben a mezgazdasági területekkel, egy olyan különleges "jószág", melynek biológiai értelemben vett léte, illetve a gazdálkodástól függ állapota, közvetlenül, de közvetve is sok ember életét befolyásolja. Ugyanis a fák életkorából és az erdőgazdálkodási tevékenységek hosszú ciklusaiból következik, hogy egy-egy művelet (pl.: tarvágás) több embernemzedéknyi időszakra gyökeresen megváltoztathatja a lakókörnyezetet, a táj jellegét, karakterét, a biológiai sokféleséget, a mikroklímát, végső soron az ott él emberek életminőségét. Ezért meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a társadalom érintett csoportjai érvényesíthessék jogaikat az erdőgazdálkodókkal szemben.

A tervezet készítése és un. társadalmi vitája során az elterjeszt, csak az erdészeti szakmai körök javaslatait vette figyelembe, kiszolgálva a, rövid távon elérhet nyereség maximalizálásában érdekelt gazdálkodói igényeket. Nem folytatott érdemi egyeztetést sem a környezet- és természetvédő szervezetekkel, sem a társadalom egyéb csoportjaival, de még azokkal az erdészeti szervezetekkel, erdőtulajdonosokkal, erdőgazdálkodókkal sem, akik az erdővel szemben támasztott valamennyi igényt fenntartható módon kielégít erdőgazdálkodásra való áttérést szorgalmazzák.

Tartalmában és módszereiben erősen kifogásolható az is, ahogyan az elterjeszt a természetvédelemért felelős tárcával az utolsó pillanatban lebonyolította az egyeztetést.

A tervezettel két ülésén, több órás vita során az Országos Környezetvédelmi Tanács is foglalkozott, meghallgatva az erdőgazdálkodásért és a természetvédelemért is felelős tárca véleményét, ill. az erdészeti és természetvédő civil szervezetek szakértőit. A Tanács állásfoglalásában megállapította, hogy az erdőgazdálkodás új alapelveiről megnyugtató szakmai konszenzus nem alakult ki, amelyre az új szabályozást felépíteni lehetne, ezért a Testület nem javasolja a kormánynak, hogy a törvénytervezetet a Parlament elé terjessze, csak alapvető és koncepcionális változtatások után.. Az elterjeszt figyelmen kívül hagyta mind az Országos Környezetvédelmi Tanács, mind a zöld szervezetek, mind pedig a környezetvédelmi tárca ott elhangzott véleményét.

Tartalmában és módszereiben erősen kifogásolható az is, ahogyan az elterjeszt a természetvédelemért felelős tárcával az utolsó pillanatban lebonyolította az egyeztetést. A zöld tárca egyet nem értése a törvénytervezettel különösen indokolttá teszi annak felülvizsgálatát.

Mindezek tükrében, az erdő kiemelt közjóléti szerepének és természetvédelmi értékeinek megóvása érdekében, a környezet és természetvédő civil szervezetek a törvénytervezet koncepcionális átdolgozását javasolják.

 

 


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.